Lärarlyftet och förskolelyftet

Lärare är inte bara viktiga i många former av kompetensutveckling, det finns också kompetensutveckling som riktas specifikt till lärare. Lärarlyftet är en satsning för att ge behörighet till personer som undervisar i ämnen som de inte har lärarbehörighet i.

Lärarlyftet

Många arbetar som lärare utan att vara utbildade till det, och många utbildade lärare undervisar i ämnen som de inte är behöriga i. I vissa delar av landet är det mycket svårt för kommunerna att tillsätta alla tjänster med behöriga lärare. Lärarlyftet är en satsning för att komma till rätta med detta.

Satsningen berör de lärare som är behöriga att undervisa, men som undervisar i ämnen som de inte har behörighet i. I Lärarlyftet ingår kurser som syftar till att ge behörighet i dessa ämnen. Kurserna ges vid universitet och högskolor, och ges på deltid, eller på distans, för att möjliggöra för de som deltar att fortsätta arbeta samtidigt som de går utbildningen.

Ungefär en femtedel av samtliga kurser inom Lärarlyftet ges av Göteborgs universitet, på uppdrag av Skolverket. För det mesta rör det sig om kurser som är skräddarsydda just för lärarlyftet. Det innebär att det inte går att läsa vanliga högskolekurser inom ramen för detta program.

Förskolelyftet

Läroplanen för förskolan reviderades 2010, vilket innebar att kraven skärptes. Numera ställs högre krav på dokumentation, uppföljning och utvärdering i verksamheten. Förskolelyftet innefattar kurser med fokus på att hjälpa personalen att uppnå de krav som ställs i den reviderade läroplanen. Speciellt fokus ligger på att måluppfyllelsen i förskolan ska bli bättre. Inom projektet finns också kurser inom naturvetenskap och teknik, samt flerspråkighet och interkulturell kompetens. Sammanlagt innebär detta fem kurser, som presenteras på följande sätt på Skolverkets sajt:

• Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet – förskolechefens ansvar för förskolans kvalitet. Målgruppen är förskolechefer och biträdande förskolechefer.
• Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet – systematiskt kvalitetsarbete. En kurs som ges till förskollärare, förskolechefer och biträdande förskolechefer.
• Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan. Kursen är för förskollärare.
• Naturvetenskap och teknik i förskolan – med didaktisk inriktning. Målgruppen är förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal.
• Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. En kurs för förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal.

Samtliga kurser är på 7,5 högskolepoäng, och ges på distans, på kvartsfart. Det innebär att varje kurs pågår under en termin.