Jämställda löner

En jämställd arbetsplats är viktig för ett modernt företag som vill attrahera nya medarbetare och behålla befintlig och nöjd personal. Centralt för jämställdheten är att löner för kvinnor och män som utför samma arbetsuppgifter och har likvärdig erfarenhet har en likvärdig lönenivå. HR-avdelningen på företaget har därför möjlighet att göra en mycket viktig och givande insats genom regelbunden lönekartläggning.

Det svenska arbetslivet är idag ett av världens mest jämställda och arbetsgivare har för det mesta förstått vikten och nyttan med mångfald bland medarbetare och ledning, både när det gäller kön, ålder och bakgrund. Trots detta kan det ibland finnas ogrundade löneskillnader mellan medarbetare som behöver åtgärdas.

Varför uppstår ojämställda löner?

Orsakerna till ojämställda löner kan vara flera, trots att företag ofta är mycket medvetna och aktivt försöker utjämna eventuella skillnader. Det kan vara så att kvinnor, oftast, kanske inte är vana att kräva lika mycket i löneökning som män, även om detta också håller på att ändra sig. Traditionellt har det funnits löneskillnader mellan äldre män och kvinnor, innan samhället blev såpass upplyst som det är idag. En del äldre kvinnor kanske därför har halkat efter i lön. Även barnledighet kan påverka, även om det inte ska göra det lönemässigt. Kanske kommer den nyrekryterade personen från ett företag där löneskillnader förekommit p.g.a. till exempel kön och vet inte vad en marknadsmässig, jämställd lön bör ligga någonstans.

Vad kan företaget göra?

För att säkerställa att inga orimliga löneskillnader förekommer kan företaget med hjälp av personalavdelning och fackförening göra en lönekartläggning där män och kvinnor i samma yrke, med samma utbildning och inom samma ålderskategori jämförs när det gäller medellön. Upptäcks någon skillnad åt något håll bör orsaken till löneskillnaden utredas noga och alla påverkande faktorer tas med i beräkning. Eventuella skillnader kan sedan åtgärdas med hjälp av en extrapotter vid nästa lönerevision, alternativt som ett extra påslag mellan de ordinarie löneförhöjningarna.

Jämställda löner är lönsamt för hela företaget som slipper dyra rekryteringskostnader om medarbetare slutar på grund av att deras löner ligger fel. Särskilt föräldrar och blivande föräldrar attraheras av en jämlik arbetsplats där det går att vara föräldraledig utan satt drabbas ekonomiskt. Medarbetare som är nöjda och stannar relativt länge på företaget är en enorm framgångsfaktor så satsa på jämställdhet!